bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej .

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-02 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-20 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak widoku aktualnej pozycji kursora przy korzystaniu z nawigacji za pomocą klawiatury,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-31 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Link do strony internetowej z wynikami przeprowadzonego badania poprawności XHTML validator XHTML W3C.

Link do strony internetowej z wynikami przeprowadzonego badania poprawności CSS validator CSS W3C.

Link do raportu z przeprowadzonej validacji na stronie internetowej firmy Utilitia Sp. z o.o. Raport z zakończonej analizy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kononow, bkononow@pogotowiebp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 344 37 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska.

 • Na terenie Stacji zorganizowano parking dla osoby niepełnosprawnej. Bezpośrednie wejście do budynku dyspozytorni jest na poziomie zerowym. Przy wejściu do dyspozytorni znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych Korytarze są szerokie i wolne od barier architektonicznych.

2. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim.

 • Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego znajduje się od głównej ulicy Wisznickiej 109. Teren Punktu Wyjazdowego posiada duży parking, jednak nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych Budynek Pogotowia jest na podwyższeniu parterowy, posiada schody i podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno jest główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo otwierana druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich Po lewej stronie za głównym wejściem w korytarzu znajdują się toalety, jednak nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiadające uchwytów , odpowiednich gabarytów dla poruszania się wózka ,ani sygnałów dźwiękowych. Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.

3. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie.

 • W Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie jest zapewniona dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościam. Jest podjazd przed drzwiami wejściowymi, toalety dla niepełnosprawnych brak.

4. Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Wisznice.

 • W Punkcie wyjazdowym w Wisznicach jest zapewniona dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami (wejście i kondygnacja jest na tym samym poziomie), toalety dla niepełnosprawnych brak.

5. Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Terespol.

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, korytarze na jednym poziomie. Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Spełnione są podstawowe wymagania o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

6. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Międzyrzec Podlaski.

 • Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego znajduje się od głównej ulicy Brzeskiej 29. Przed wjazdem na teren znajduje się szlaban. Od lewej strony na słupku umieszczony jest dzwonek. Teren Punktu Wyjazdowego posiada duży parking, jednak nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych Budynek Pogotowia jest parterowy równy z parkingiem, dlatego nie posiada schodó w, platform dla wózków ani wind. Do budynku prowadzą cztery wejścia, z czego jedno jest główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo otwierana druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich Po lewej stronie za głównym wejściem znajdują się dwie toalety, jednak nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiadające uchwytów , odpowiednich gabarytów dla poruszania się wózka ,ani sygnałów dźwiękowych. W dalszej części znajdują się szklane szerokie drzwi prowadzące na długi korytarz z którego po lewej i prawej stronie wchodzi się do pomieszczeń tj: biuro, pokój lekarski, pokój ratowników , szatnia , pokój komputerowy, pomieszczenie socjalne oraz garaż. Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.

7. Dział Techniczny

 • W Dziale Technicznym wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp niepełnosprawnym z poziomu placu, korytarz położony jest na jednym poziomie, brak schodów i wind. Przestrzenie budynku w obrębie dopuszczonym do poruszania się są wolne od barier poziomych i pionowych. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych są zapewnione. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Spełnione są podstawowe wymagania o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.Opublikował: Barbara Kononow
Publikacja dnia: 27.03.2020
Podpisał: Barbara Kononow
Dokument z dnia: 31.01.2020
Dokument oglądany razy: 284